Statut PK Gorica

Na osnovu člana 59 Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), Izborna skupština Planinarskog kluba “Gorica”- Podgorica na sjednici održanoj dana 5.10.2023. unijela je izmjene na Statut koji je donešen na Vanrednoj sjednici Skupštine 07.03.2019.god.

STATUT
PLANINARSKOG KLUBA “GORICA”
Podgorica

Opšte odredbe
Član 1

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište, odnosno adresa Planinarskog kluba “Gorica” ( u daljnjem tekstu Klub) kao amaterske sportske organizacije u oblasti planinarstva; oznake Kluba (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti Kluba; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika Kluba; prava i obaveze članova Kluba, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa Kluba, trajanje mandata i nadležnosti organa Kluba, uslovi za druge organe Kluba; sastav organa Kluba (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom Kluba; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; u skladu sa članom 59 stav 1 tačka 14 postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta kao i drugih opštih akata ; druga pitanja od značaja za rad Kluba.

Član 2

Planinarski klub “Gorica” je sportski klub u oblasti planinarstva i ima svojstvo pravnog lica.

Naziv, sjedište i adresa sportske organizacije
Član 3

Naziv sportske organizacije:Planinarski klub “Gorica” .
Klub može pored punog naziva koristiti i skraćeni naziv PK “Gorica”.
Sjedište Kluba: Podgorica .
Adresa: Bracana Bracanovića 68/c .

Oznake Kluba i način njihove upotrebe
Član 4

Klub ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.
Pečat je okruglog oblika prečnika 40mm sa tekstom: Planinarski klub “Gorica” Podgorica, u sredini je amblem Kluba.
Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 55x25mm, sa sadržajem u prvom redu: Planinarski klub „Gorica“, u drugom redu: broj i crta, i u trećem redu: Podgorica, crta za datum i godinu.
Amblem Kluba je planinarska markacija na kojoj je aplikacija zimzelenog drveta ili planinskog vrha i početno slovo G od naziva kluba, u čijem je centru planinsko jezero. Na obodu amblema u crvenom pojasu planinarske markacije je ispisan tekst: Planinarski klub “Gorica” Podgorica.
Zastava je veličine 82x41cm, ima svijetlo plavu pozadinu, u čijem se centru nalazi amblem Kluba.
Oznake se koriste isključivo za službene potrebe Kluba na dokumentima, web sajtu, značkama i naljepnicama, promo i izdavačkim materijalima, a zastava na svečanostima i akcijama Kluba.

Ciljevi, zadaci i aktivnosti
Član 5

Ciljevi i zadaci Kluba su: upis članova i vođenje evidencije o članovima, obavljanje sportske djelatnosti u oblasti planinarstva koja obuhvata obučavanje, treninge, takmičenja, kao i promovisanje zdravih stilova života kod omladine i odraslih u cilju unapređivanja i razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti, sportskih znanja i vještina u planinarstvu.

Sportskom djelatnošću Kluba obezbjeđuju se uslovi za obavljanje pojedinačnih i grupnih sportskih aktivnosti članova, a naročito kroz:
1) planiranje i vođenje sportskih aktivnosti u oblasti planinarstva;
2) obučavanje za bavljenje planinarskim aktivnostima podmlatka i stručnih službi Kluba;
3) učestvovanje u sportskim priredbama i takmičenjima na nivou Planinarskog saveza Crne
Gore (PSCG) i srodnim međunarodnim asocijacijama iz oblasti planinarstva;
4) organizovanje i vođenje sportskih priredbi u Crnoj Gori samostalno ili
uz pomoć PSCG i drugih srodnih asocijacija;
5) stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti planinarstva,
vodičke službe, alpinizma, gorske službe spašavanja, prve pomoći ;
6) registrovanje planinara-takmičara za takmičenja po programima PSCG iz planinarske
orijentacije i planinskog trčanja;
7) izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sportskih objekata – planinskih staza i infrastrukture na
stazama.
9) izdavačke djelatnosti u oblasti planinarstva.

Prava i obaveze osnivača, odnosno vlasnika Kluba
Član 6

Osnivači PK “Gorica” su pet fizičkih lica koji su ujedno i suvlasnici Kluba sa vlasničkim udjelom od po 20%.
Prava i obaveze osnivača Kluba su:
– da formiraju i sprovode poslovnu politiku Kluba;
– da biraju i budu birani u organe Kluba;
– da pokreću inicijative za razmatranje svih pitanja od značaja za Klub i da predlažu rješavanje
istih;
– da štite intrese Kluba shodno Statutu i odlukama organa upravljanja;
– da Klubu obezbjeđuju potrebne materijalne i druge uslove za rad prema potrebi;
– da obavještavaju članove Kluba o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i
štetnim posljedicama po zdravlje;
– osnivači Kluba odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem i radom Kluba,
osim ako nije drugačije ugovoreno.
Prenos prava svojine vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.
Osnivači nemaju pravo prodaje svog udjela svojine trećim licima (fizičkim i pravnim).
Promjena vlasničke strukture vrši se uz saglasnost starog suvlasnika u Registru, u roku od osam dana kada je promjena nastala ugovorom .
Ovlašteno lice (predsjednik Kluba) podnosi zahtjev za promjenu u Registru zajedno sa aktom o sticanju ili promjeni prava svojine osnivača usvojenog na Skupštini Kuba.

Prava i obaveze članova Kluba
Član 7

Članovi Kluba mogu biti osnivači i druga fizička lica (planinari svih kategorija) koja prihvataju odredbe ovog Statuta, kao i druge obaveze utvrđene aktima Kluba, pravilima i kodeksom ponašanja, zdravstvenom stanju i psiho-fizičkim sposobnostima.
Član Kluba postaje se na dobrovoljnoj osnovi ispunjenjem pristupnice, uplatom članarine i dobijanjem članske knjižice. Prijem u članstvo vrši Upravni odbor Kluba.
Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obaveze:
– da aktivno učestvuju u radu i aktivnostima Kluba;
– da poštuju Statut i odluke organa upravljanja;
– da poštuju pravila ponašanja i odluke instruktora i vodiča;
– da uredno plaćaju članarinu i kotizacije;
– da štite ugled i interese Kluba;
– da biraju i budu birani u organe Kluba;
– da stiču zvanja u oblasti planinarstva;
– da za svoje rezultate budu nagrađivani;
– da budu informisani o radu Kluba i njegovih organa.
Klub vodi evidenciju o članovima Kluba kao i podatke o njihovom učešću u organima upravljanja.
Klub vrši registraciju članova , planinara – sportista i ekipe kod PSCG .
Maloljetno lice koje nije navršilo 14 godina života postaje član Kluba uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.
Članarina Kluba se uplaćuje godišnje u iznosu od 20,00€ za odrasle zaposlene, 10,00 € za studente, nezaposlene i penzionere, 5,00 € za učenike i djecu. O promjeni iznosa članarine odlučuje Skupština.
Članstvo u Klubu prestaje istupanjem na osnovu pismene izjave, napuštanjem, odnosno neplaćanjem članarine i isključenjem iz Kluba po odredbama Zakona o sportu.
Članu Kluba mogu se izreći disciplinske mjere i sankcije u skladu sa zakonom i sportskim pravilima.
Članovima Kluba je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih (doping) sredstava.
Članovi Kluba planinarske aktivnosti realizuju na sopstvenu odgovornost, a u skladu sa ličnim zdravstvenim i psihofizičkim mogućnostima i pravilima takmičenja.

Zdravstvena zaštita
Član 8

Član Kluba planinar-takmičar ili član planinarske ekspedicije je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci.
Zdravstvena sposobnost utvrđuje se u zavodu ili u ustanovi primarne zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita sportista amatera.
Član Kluba planinar-takmičar ili član planinarske ekspedicije registrovan kod PSCG je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (najmanje jednom u toku 12 mjeseci), ako pravilima PSCG nije određen kraći ili duži rok.

Unutrašnja organizacija Kluba
Član 9

Organi upravljanja Kluba su: predsjednik Kluba, Skupština Kluba i Upravni odbor Kluba.

Član 10
Sastav organa

Predsjednik Kluba : Edita Files Bradarić, Mitra Bakića 144, Podgorica
Predsjednik Skupštine: Željko Jočić, IX Crnogorske brigade 130, Podgorica
Ostali članovi – delegati Skupštine:
1. Branislav Perović, Bulevar Ivana Crnojevića 54, Podgorica
2. Branka Adžić, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
3. Jelena Milutin, Stara Varoš blok VII/II, Podgorica
4. Vuk Šestović,Farmaci bb, Podgorica
5. Jelena Mrdak , Ul. Vasa Raičkovića 29, Podgorica
6. Milena Andrijašević, Ul.Bracana Bracanovića 44, Podgorica
7. Ivan Šćepanović, Ul.Boška Buhe 4A, Podgorica
8. Snežana Ivanović, Ul. 4.Jula 101/28 ,Podgorica
9. Dušan Delić, Stara Varoš blok br Vll, Podgorica
10. Tatjana Krgović, Zagorič bb, Podgorica
11. Mirjana Radović, Ul. Belvederska 75, Podgorica
12. Ivana Mujović , Bulevar Stanka Radonjića 21 , Podgorica
13. Olivera Božanović, Radovana Zogovića 26, Podgorica
14. Predrag Vujović, Ul.Vasa Raičkovića 30, Podgorica
15. Nataša Bojanović, Beri,Kuća br.9, Podgorica
16. Blažo Vukčević, Botun, Ulica 2,br.57, Golubovci
Članovi Upravnog odbora:
1. Edita Files Bradarić, Mitra Bakića 144, Podgorica
2. Pavle Bandović, Ul. 4.juli 21, Podgorica
3. Rajko Mićković, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
4. Mira Kostić, Bulevar revolucije 16, Podgorica
5. Saša Petrović, Ul. Radosava Burića 171, Podgorica
6. Petar Ivanović, Nikole Kovačevića bb, Podgorica
7. Aleksandar Marđonović, Ul.Orahovačka 32, Podgorica

Predsjednik
Član 11

Predsjednik Kluba je ovlašćeno lice koje zastupa Klub.
Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Kluba.
Predsjednik Kluba može pojedina ovlašćenja za zastupanje Kluba dati drugom licu članu Upravnog odbora ili sekretaru.
Predsjednik Kluba može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine.
Predsjednik Kluba:
1) predstavlja i zastupa Klub i odgovara za zakonitost rada Kluba;
2) saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
3) predlaže Upravnom odboru imenovanje sekretara;
4) potpisuje ugovore sa licima koja obavljaju stručne poslove u Klubu i druge akte;
5) dostavlja podatke o planinarima-takmičarima, ekipama Kluba i članovima planinarskih
ekspedicija radi upisa u Registar koji vodi PSCG;
6) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
7) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;
8) potpisuje izvještaj o poslovanju;
9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba .
Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba kojoj podnosi izvještaj o radu jedanput godišnje.

Skupština
Član 12

Skupština Kluba je najviši organ upravljanja Klubom i broji 17 (sedamnaest) članova – delegata.
Mandat Skupštine Kluba i delegata traje 5 godina od dana izbora na izbornoj Skupštini ili vanrednoj Skupštini Kluba.
Skupštinu čine delegati Kluba. Delegate Skupštine biraju svi članovi kluba i osnivači na redovnoj ili vanrednoj izbornoj Skupštini Kluba na osnovu kriterijuma.
Kriterijumi za izbor delegata Skupštine Kluba je:
a) bira se jedan delegat na svakih 4 (četiri) člana Kluba registrovana na dan održavanja Skupštine;
b) delegati Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog odbora;
c) od delegata Skupštine vrši se izbor predsjednika Skupštine;
d) osnivači mogu biti izabrani za delegate Skupštine, ako nisu u drugim organima upravljanja;
e) delegat Skupštine može biti zamijenjen u opravdanim slučajevima na godišnjoj sjednici Skupštine .
f) razrešenje funkcije delegata u mandatu Skupštine i kooptiranje novog člana u mandatau vrši Skupština .

Skupština Kluba:
1) donosi i usvaja Statut Kluba, odnosno izmjene i dopune statuta uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
2) donosi i usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
3) donosi i usvaja godišnji plan rada Kluba;
3) usvaja izvještaj o poslovanju Kluba za prethodnu kalendarsku godinu;
4) usvaja godišnje finansijske izvještaje Kluba;
5) bira i razrješava predsjednika Skupštine Kluba, predsjednika Kluba i članove Upravnog
odbora ;
6) razrešava delegate Skupštine i vrši kooptiranje delegata po potrebi do redovne izborne Skupštine ( na lični zahtjev ili prijedlog 1/3 delegata Skupštine) ;
7) donosi odluke o visini članarine, kotizacija, naknada predsjedniku Kluba i članovima organa
Kluba (sekretaru i stručnim saradnicima) prema materijalnim mogućnostima Kluba;
8) usvaja odluke o učlanjivanju u PSCG i srodne asocijacije od interesa za Klub shodno
zakonu;
9) donosi odluke o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine;
10) donosi odluke i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa
Kluba.
Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.
Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika Skupštine, predsjednika Kluba, odnosno Upravnog odbora ili jedne trećine delegata izabrane Skupštine.
Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine delegata Skupštine Kluba, većinom glasova prisutnih.
Skupšini obavezno prisustvuju i podnose prijedloge i izvještaje članovi Upravnog odbora (bez prava glasa).

Predsjednik Skupštine
Član 13

Predsjednik Skupštine Kluba može biti lice, član-delegat Skupštine koje ima prebivalište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika Skupštine Kluba traje pet godina.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i donosi odluke po pitanjima iz nadležnosti Skupštine u cilju funkcionisanja Kluba shodno Statutu i Zakonu.
Predsjednik Skupštine Kluba dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi sa dnevnim redom svim delegatima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Upravni odbor
Član 14

Upravni odbor Kluba ima sedam članova.
Najmanje tri člana Upravnog odbora moraju biti planinari ili takmičari u oblasti planinarstva sa sertifikatom PSCG.
Predsjednik Kluba je predsjednik Upravnog odbora.
Mandat članova Upravnog odbora Kluba traje četiri godine od dana izbora .

Upravni odbor Kluba:
1) sprovodi odluke Skupštine Kluba;
2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;
3) sačinjava godišnje finansijske izvještaje;
4) predlaže Skupštini plan rada;
5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;
6) predlaže Skupštini finansijski plan;
7) predlaže Skupštini visinu naknada predsjedniku Kluba i članu organa Kluba shodno
mogućnostima Kluba;
8) donosi odluke o učlanjivanju Kluba u PSCG i međunarodne srodne asocijacije;
9) bira (imenuje) i razrješava sekretara Kluba;
10) donosi poslovnik o svom radu;
11) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom Kluba;

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.

Član 15
Sekretar

Adminstrativno – tehničke poslove u Klubu obavlja sekretar.
Sekretar može biti lice – planinar koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i najmanje IV nivo obrazovanja.
Sekretar mora biti član Kluba i saglasan za polaganje stručnog ispita iz sporta.
Sekretar može biti član Upravnog odbora ili Skupštine.
Sekretar može imati nakanadu za svoj rad prema mogućnostima Kluba.

Imovina Kluba
Član 16

Imovinu Kluba čine imovinska prava materijalne ( oprema, alat ) i nematerijalne prirode ( autorska prava), članarina, donacije i drugi prihodi ostvareni radom članova Kluba u skladu sa zakonom.
Imovinom Kluba raspolažu osnivači koji istu prenose u nadležnost Upravnog odbora ugovorom.
Niko nema pravo otuđivanja imovine bez saglasnosti Skupštine Kluba.

Ostvarivanje i sticanje prihoda
Član 17

Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.
Klub može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti planinarstva od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, fondova, usluga vođenja i održavanja planinskih staza , sponzorstva i drugih marketinških i izdavačkih aktivnosti, kao i sredstava koja država i/ili opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina Kluba.
Imovinom Kluba raspolaže Upravni odbor u skladu sa zakonom i ugovorom sa osnivačima kojim se utvrđuju svojinsko pravni odnosi u skladu sa Statutom i nadležnostima.

Arbitraža
Član 18

Za rješavanje sporova u radu i djelatnostima Kluba nadležan je PSCG koji obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82.stav 2 i 3 Zakona o sportu.
Disciplinske prekršaje člana kluba – takmičara rješavat će disciplinska komisija koju obrazuje Upravni odbor po potrebi, a potvrđuje Skupština na prvoj narednoj sjednici.

Javnost rada
Član 19

Rad Kluba i njegovih organa je javan.
Javnosti su dostupne informacije o radu Kluba: sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine, kao i o drugim aktivnostima putem konferencija za štampu, biltena, sopštenja i putem zvaničnog web sajta Kluba.
Informacije o radu Kluba daju predsjednik Kluba i predsjednik Skupštine iz djelokruga svog rada i ovlaštenja.

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja
Član 20

Klub je dužan da izrađuje izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.
Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Kluba je dužan da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu Skupštine Kluba, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Kluba.

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava
Član 21

Sportista-takmičar u oblasti planinarstva ne smije uzimati nedozvoljena sredstva i koristiti postupke koji su suprotni planinarskoj etici.
Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.
Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping COK-a.
Sportista-takmičar je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).
Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost u Klubu.

Prestanak rada Kluba
Član 23

Klub prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.
Klub se briše iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika Kluba , odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Kluba.
Nadležni organ briše PK “Gorica” iz Registra po službenoj dužnosti, ako:
1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri
mjeseca;
2) prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je osnovali;
3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana duže od šest mjeseci;
4) ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;
5) ako je Klubu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje, odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;
6) se utvrdi da je istekao mandat Skupštini Kluba, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova Skupština Kluba;
7) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o sportu.

Zahtjev za brisanje Kluba iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje Kluba podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Kluba .
Odluku o prestanku rada Kluba iz stava 5 ovog člana donosi Skupština u skladu sa aktom o osnivanju i Statutom Kluba.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, Klub za obaveze odgovara shodno članu 111 st. 4, 5 i 6 Zakona o sportu.
Rješenje o brisanju Kluba iz Registra donosi nadležno Ministarstvo.

Završne odredbe
Član 24

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut PK “Gorica” od 16.07.2012.god.
Ovaj Statut PK “Gorica” stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu Kluba u Registar sportskih organizacija.

Na osnovu datih primjedbi aktom Ministarstva sporta i mladih, Br. UPI 01-006 – 1622 / 2018-2 od 15.02.2019. Statut je korigovan na vanrednoj Skupštini Kluba održanoj 07.03.2019.g. kao konačan.

Na 21.Redovnoj godišnjoj (elektronskoj) sjednici Skupštine Kluba održanoj od 8-11.04.2021. odlukom je izabran novi član-delegat Skupštine i unešen u ovaj Statut ( član 10. Sastav organa, stav 3. pod rednim brojem 4.)
Predsjednik Skupštine PK “Gorica”
Podgorica, 5.10. 2023.g.
Željko Jočić