Statut PK Gorica

Statut Kluba možete preuzeti ovdje USAGLAŠEN STATUT PK GORICE DONIJET 19.03.2024

Na osnovu člana 59. Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18 i 123/21), Skupština Planinarskog kluba “Gorica”- Podgorica na sjednici održanoj dana 19.03.2024.god. donijela je Izmjene i dopune Statuta i utvrdila prečišceni tekst Statuta /koji je donijet 07.03.2019 god. a koji je mijenjan i dopunjavan 11.04.2021.god. i 05.10 2023.god/

STATUT
PLANINARSKOG KLUBA “GORICA”

Opšte odredbe
Član 1

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište, odnosno adresa Planinarskog kluba “Gorica” ( u daljnjem tekstu Klub) kao amaterske sportske organizacije u oblasti planinarstva; oznake Kluba (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti Kluba; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika Kluba; prava i obaveze članova Kluba, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa Kluba, trajanje mandata i nadležnosti organa Kluba; sastav organa Kluba (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom Kluba; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; postupak usvajanja Statuta i drugih normativnih akata Kluba, odnosno izmjena i dopuna Statuta kao i drugih opštih akata ; druga pitanja od značaja za rad Kluba.

Član 2
Planinarski klub “Gorica” je sportski klub u oblasti planinarstva i ima svojstvo pravnog lica.

Naziv, sjedište i adresa sportske organizacije
Član 3

Naziv sportske organizacije: Planinarski klub “Gorica” .
Klub može pored punog naziva koristiti i skraćeni naziv PK “Gorica”.
Sjedište Kluba: Podgorica, ul. Bracana Bracanovića 68/c .

Oznake Kluba i način njihove upotrebe
Član 4

Klub ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.
Pečat je okruglog oblika prečnika 40mm sa tekstom: Planinarski klub “Gorica” Podgorica, u sredini je amblem Kluba.
Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 55x25mm, sa sadržajem u prvom redu: Planinarski klub „Gorica“, u drugom redu: broj i crta, i u trećem redu: Podgorica, crta za datum i godinu.
Amblem Kluba je planinarska markacija na kojoj je aplikacija zimzelenog drveta ili planinskog vrha i početno slovo G od naziva kluba, u čijem je centru planinsko jezero. Na obodu amblema u crvenom pojasu planinarske markacije je ispisan tekst: Planinarski klub “Gorica” Podgorica.
Zastava je veličine 120 x 60 cm, ima svijetlo plavu pozadinu, u čijem se centru nalazi amblem Kluba.
Oznake se koriste isključivo za službene potrebe Kluba na dokumentima, web sajtu, značkama i naljepnicama, promo i izdavačkim materijalima, a zastava na svečanostima i akcijama Kluba.

Ciljevi, zadaci i aktivnosti
Član 5

Ciljevi i zadaci Kluba su: upis članova i vođenje evidencije o članovima, obavljanje sportske djelatnosti u oblasti planinarstva koja obuhvata obučavanje, treninge, takmičenja, kao i promovisanje zdravih stilova života kod omladine i odraslih u cilju unapređivanja i razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti, sportskih znanja i vještina u planinarstvu.
Djelatnošću Kluba obezbjeđuju se uslovi za obavljanje pojedinačnih i grupnih sportskih i rekreativnih aktivnosti članova Kluba, a naročito kroz:
1) planarenje, pješačenje u prirodi, planinarsku orjentaciju (orjertiring), planinarsko trčanje, tehničke discipline –visokogorstvo, alpinizam (penjenje u stijeni i ledu), sportsko penjanje (na prirodnoj i vještačkoj stijeni) speologiju, turno skijanje, kretanje kroz kanjone (kanjoning) i planinarski biciklizam;
2) vođenje sportskih aktivnosti u oblasti planinarstva;
3) obučavanje za bavljenje planinarskim aktivnostima podmlatka i stručnih službi Kluba;
4) učestvovanje u sportskim priredbama i takmičenjima na nivou Planinarskog saveza Crne Gore (PSCG) i srodnim međunarodnim asocijacijama iz oblasti planinarstva;
5) organizovanje i vođenje sportskih priredbi u Crnoj Gori samostalno ili uz pomoć PSCG i drugih srodnih asocijacija;
6) stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti planinarstva,vodičke službe, alpinizma, gorske službe spašavanja, prve pomoći ;
7) registrovanje planinara-takmičara za takmičenja po programima PSCG iz planinarske orijentacije i planinskog trčanja;
8) izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sportskih objekata – planinskih staza i infrastrukture na stazama;
9) izdavačke djelatnosti u oblasti planinarstva;
10) učestvovanje u debatama u cilju zaštite životne sredine.
11) razvijanje i podsticanje dobrovoljnog planinarskog rada u Klubu.

Prava i obaveze osnivača, odnosno vlasnika Kluba
Član 6

Osnivači PK “Gorica” su pet fizičkih lica koji su ujedno i suvlasnici Kluba sa vlasničkim udjelom od po 20%.
Prava i obaveze osnivača Kluba su:
– da formiraju i sprovode poslovnu politiku Kluba;
– da biraju i budu birani u organe Kluba;
– da pokreću inicijative za razmatranje svih pitanja od značaja za Klub i da predlažu rješavanje
istih;
– da štite intrese Kluba shodno Statutu i odlukama organa upravljanja;
– da Klubu obezbjeđuju potrebne materijalne i druge uslove za rad prema potrebi;
– da obavještavaju članove Kluba o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posljedicama po zdravlje;
– osnivači Kluba odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem i rado Kluba, osim ako nije drugačije ugovoreno;
Prenos prava svojine vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.
Promjenu vlasničke structure, novi vlasnik dužan je da izvrši u Registru, u roku od osam dana od dana kada je promjena nastala.

Učlanjenje, prava i obaveze članova Kluba
Član 7

Osnivači Kluba i svako fizičko lice, koje ima crnogorsko državljanstvo, mogu biti članovi Kluba, nezavisno od godina starosti u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.
Član Kluba može postati svako lice iz stava 1.ovog člana, pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom, ako se učlani, prihvati ciljeve Kluba utvrđene ovim Statutom, potpiše pristupnicu i redovno plaća članarinu.
Član kluba može biti i maloljetno lice koje nije navršilo 18. godina života, a pristupnicu za njega potpisuje roditelj ili staratelj. Potpisom na pristupnici roditelj maloljetnog lica od 14 do 18 godina života daje odobrenje da isto može sudjelovati u planinarskim akcijama kluba bez roditeljske pratnje. Maloljetnici mlađi od 14.godina mogu sudjelovati u akcijama Kluba isključivo u pratnji roditelja.
Članovi kluba mogu biti i strani državljani koji mogu biti i u svojstvu takmičara, trenera, ali koji svoje djelatnosti obavljaju na teritoriji Crne Gore po propisima koji regulišu status stranaca – boravak i rad u CG.
Članstvo u Klubu se dokazuje članskom karticom i markicom PSCG za tekuću godinu.

Član 8
Svaki potencijalni kandidat za člana Kluba-početnik, prije potpisivanja pristupnice treba da učestvuje na najmanje tri planinarske akcije kluba koje su prilagođene početnicima. Na tim planinarskim akcijama kandidat će se upoznati sa organizacijom akcije, neophodnom planinarskom opremom koju treba da posjeduje kao i pravima i obavezama utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Kluba.

Član 9
Obrazac pristupnice Kluba propisuje Upravni odbor Kluba i istu objavljuje na internet stranici Kluba.

Član 10
Odluku o prijemu u članstvo Kluba donosi predsjednik Kluba u skladu sa ovim Statutom i o tome u najkraćem roku obavještava podnosioca prijave.

Član 11
Članovi Kluba mogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi kluba su oni koji su izmirili članarinu za tekuću godinu u roku i na način kako je to propisao Upravni odbor Kluba i koji aktivno sudjeluju u akcijama i aktivnostima Kluba.
Aktivni članovi kluba su ono koji u toku godine imaju najmanje 12 akcija godišnje, kao i oni koji pored učestvovanja na akcijama Kluba, svojim aktivnim radom doprinose realizaciji godišnjih planova kluba i PS CG.
Počasni članovi kluba su oni koji zbog starosne dobi ili zdravstvenih razloga ne učestvuju u akcijama Kluba, ali su svojim minulim angažovanjem doprinijeli razvoju Kluba i planinarstva u CG. Počasni članovi mogu da učestvuju u radu Skupštine Kluba, ali nemaju pravo da biraju i budu birani u organe Kluba.
Počasne članove svojom odlukom proglašava Upravni odbor na neodređeno vrijeme.
Počasni članovi Kluba ne plaćaju članarinu.

Član 12
Član kluba ima sledeća prava:
– da učestvuje u aktivnostima Kluba i ostvarivanju njegovih ciljeva i programa;
– da poštuje Satut, normativna akta Kluba i odluke organa uporavljanja;
– da učestvuje u donošenju odluka;
-da bira i bude biran u organe Kluba;
– da bude tačno i redovno obaviješten o radu i odlukama organa Kluba;
– da stiče zvanja iz oblasti planinarstva;
– da za svoje rezultate bude nagrađivan;
– da prisustvuje sastancima Kluba;
– da koristi stručnu i drugu pomoć.

Član 13
Član kluba ima sledeće dužnosti:
-da djeluje u skladu sa ovim Statutom i da svojom radom i ponašanjem doprinosi ugledu Kluba i ostvarivanju njegvih ciljeva i zadataka;
-da se pridržava planinarske etike i njeguje dobre odnose međusobne saradnje sa drugim planinarima i klubovima;
-da se tokom planinarskih akcija strogo pridržava mjera za zaštitu i očuvanje životne sredine;
-da završi osnovni plan obuke u Klubu;
-da uredno plaća članarinu.

Član 14
Klub vodi evidenciju članova kao i podatke o njhovom učešću u akcijama Kluba i organima upravljanja, kao i evidenciju počasnih članova Kluba.
Način vođenja evidencija i obrasce evidencija članova i počasnih članova Kluba propisuje Upravni odbor.
Klub vrši registraciju članova kod PSCG.

Član 15
Članovima Kluba je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih /doping/ sredstava i psihoaktvnih supstanci.
Članovi kluba planinarske aktivnosti realizuju na sopstvenu odgovornost, a u skladu sa ličnim, zdravstvenim i psihofizičkim mogućnostima kao i pravilima takmičenja.

Član 16
Članstvo u klubu prestaje:
– istupanjem iz članstva Kluba ili prelaskom u drugi planinarski Klub, a na pisani zahtjev člana:
– neplaćanjem članarine za tekuću godinu, a nakon prethodnog upozorenja u ostavljenog roka u kome je dužan ulatiti članarinu;
– prestankom rada kluba.

Član 17
Član može biti isključen iz Kluba zbog teže povrede planinarske etike, odnosno počinjenog težeg prestupa ustanovljenog pravilnikom Kluba, kao i grubog narušavanja ugleda Kluba, a sve u postupku i po odluci nadležnog organa Kluba.
Odluku o isključenju člana Kluba zbog neplaćanja članarine donosi, a bez vođenja disciplinskog postupka, Upravni odbor.

Član 18
Prestankom svojstva člana Kluba prestaje i njegov mandat u radnim tijelima organa Kluba kao i ostalim organima u koje je izabran na osnovu članstva u Klubu.

Članarina
Član 19
Visinu godišnje članarine za članove kluba utvrđuje Skupština na predlog Upravnog odbora.

Organizacija i vođenje planinarskih akcija
Član 2o
Način organizacije i vođenja planinarskih akcija Kluba reguliše se Pravilnikom o organizaciji i vođenju planinarskih akcija.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje način planiranja, organizovanja, i vođenja planinarskih izleta, planinarskih tura i planinarskih pohoda, kao i obaveze učesnika i organizatora – vodiča akcija.
Ovaj Pravilnik donosi Skupština Kluba.

Zdravstvena zaštita
Član 21

Član Kluba planinar-takmičar ili član planinarske ekspedicije je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci.
Zdravstvena sposobnost utvrđuje se u zavodu ili u ustanovi primarne zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita sportista amatera.
Član Kluba planinar-takmičar ili član planinarske ekspedicije registrovan kod PSCG je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (najmanje jednom u toku 12 mjeseci), ako pravilima PSCG nije određen kraći ili duži rok.

Unutrašnja organizacija Kluba
Član 22

Organi kluba su:
– Skupština;
– Predsjednik Kluba;
– Upravni odbor;
– Nadzorni odbor i
– Disciplinska komisija.

Skupština
Član 23

Skupština Kluba je najviši organ upravljanja Klubom i broji 17 (sedamnaest)
članova – delegata.
Mandat Skupštine Kluba i delegata traje 5 godina od dana izbora na izbornoj Skupštini ili vanrednoj Skupštini Kluba.
Skupštinu čine delegati Kluba. Delegate Skupštine biraju svi članovi kluba i osnivači na redovnoj ili vanrednoj izbornoj Skupštini Kluba.

Član 24
Kriterijumi za izbor delegata Skupštine Kluba su:
-bira se jedan delegat na svakih 4 (četiri) člana Kluba registrovana na dan održavanja Skupštine;
-delegati Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije;
– izabrani delegati Skupštine biraju predsjednika Skupštine;
-osnivači mogu biti izabrani za delegate Skupštine, ako nisu u drugim organima upravljanja;
-delegat Skupštine može biti zamijenjen na sjednici Skupštine u opravdanim slučajevima kao i zbog neaktivnosti u izvršavanju zadataka Skupštine;
-razrešenje funkcije delegata u mandatu Skupštine i kooptiranje novog člana u mandatu vrši Skupština .

Član 25
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Glasanje se vrši javno, ako Skupština drugačije ne odluči.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo Skupštine.
Skupština bira sekretara Skupštine koji vrši sve administrativno – tehničke poslove za potrebe Skupštine i vodi zapinike sa sjednica Skupštine.
Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika Skupštine, predsjednika Kluba, odnosno Upravnog odbora Kluba, ili na zahtjev 1/3 članova Skupštine, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
Rad Skupštine je javan.
O radu Skupštine se vodi zapisnik a koji potpisuju sekretar, članovi radnog predsjedništva i nakon usvajanja na prvoj redovnoj sjednici Skupštine i predsjednik Skupštine.
Rad Skupštine se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 26

Izborna Skupština se može održati ako na njoj prisustvuje najmanje 51% članova Kluba.
Ukoliko u zakazano vrijeme početka izborne sjednice Skupštine nema potrebnog kvoruma za odlučivanje iz stava jedan ovog člana, predsjednik Skupštine u roku od 7/sedam/ dana zakazuje novu sjednicu Skupštine koja se mora održati u roku od 30 /trideset/ dana od od dana kada je trebala biti održana.

Član 27
Delegate za izbor Skupštine predlažu prisutni članovi Kluba. Predlagači delegate, za svakog predloženog delegata daju obrazloženje.
Za delegate Skupštine mogu se predlagati samo prisutni članovi a izuzetno oni koji su svoje odsustvo opravdali predsjedniku ili sekretaru Skupštine i koji su svoju kandidaturu za delegata Skupštine obrazložili u pisanoj formi.

Član 28
Listu predloženih kandidata za delegate Skupštine utvrđuje radno predsjedništvo Skupštine nakon što predloženi kandidati prihvate kandidaturu za člana Skupštine, i tek tada pristupa glasanju, javno ili tajno. Kada se glasa javno, glasa se za svakog kandidata pojedinačno. Kod tajnog glasanja na listi kandita se nalaze svi predloženi kandidati, a glasanje se ponavlja samo za one koji u prvom krugu nijesu dobili potrebnu većinu glasova.

Član 29
Nadležnosti Skupštine:
– donosi i usvaja Statut Kluba, odnosno izmjene i dopune Statuta uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
-daje tumačenja odredbi Statuta i ostalih normativnih akata koje donosi Skupština;
– donosi i usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
– donosi i usvaja sve normativne akte Kluba;
– donosi sportska pravila;
– donosi i usvaja godišnji plan rada Kluba sa Planom akcija;
– usvaja izvještaj o poslovanju Kluba za prethodnu kalendarsku godinu;
– usvaja godišnje finansijske izvještaje Kluba;
– bira i razrješava predsjednika Skupštine Kluba, predsjednika Kluba i
članove Upravnog odbora;
– razrešava delegate Skupštine i vrši kooptiranje delegata po potrebi do prve redovne Skupštine ( na lični zahtjev ili prijedlog 1/3 delegata Skupštine) ;
– bira predsjednika i sastav Nadzornog odbora kao i predsjednika i sastav
Disciplinske komisije;
– donosi odluke o visini članarine, kotizacija, naknada predsjedniku Kluba i članovima organa Kluba (sekretaru i stručnim saradnicima) prema materijalnim mogućnostima Kluba;
‘ – donosi odluke o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine;
-daje tumačenja odredaba ovog Statuta i normativnih akata Kluba;
– donosi odluke i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Kluba.

Predsjednik Skupštine
Član 30

Predsjednik Skupštine Kluba može biti delegat Skupštine koji ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika Skupštine Kluba traje pet godina i na istu funkciju može biti biran najviše dva puta uzastopno.
Predsjednik Skupštine se, kad ima više predloženih kandidata bira po pravilu tajnim glasanjem.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i donosi odluke o pitanjima iz nadležnosti Skupštine u cilju funkcionisanja Kluba shodno Statutu i Zakonu, predlaže izbor sekretara Skupštine i radnog predsjedništva.
U slučaju opravdanog izostanka predsjednika Skupštine, Skupštinom će presjedavati sekretar Skupštine.
Predsjednik Skupštine Kluba dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi sa dnevnim redom svim delegatima Skupštine, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik Kluba
Član 31

Predsjednik Kluba je ovlašćeno lice koje zastupa Klub.
Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Kluba.
Predsjednik Kluba može pojedina ovlašćenja za zastupanje Kluba dati drugom licu članu Upravnog odbora ili sekretaru.
Predsjednik Kluba može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i da ima prebivalište, odnosni boravište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i na istu funkciju može biti biran najviše dva puta uzastopno.
Predsjednik Kluba se, kad ima više predloženih kandidata bira se po pravilu tajnim glasanjem iz reda izabranih članova Upravnog odbora.

Član 32
Nadležnosti predsjednika Kluba:
1) predstavlja i zastupa Klub i odgovara za zakonitost rada Kluba;
2) saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
3) predlaže Upravnom odboru imenovanje sekretara Kluba;
4) zaključuje ugovore sa licima koja obavljaju stručne poslove u Klubu i druge akte;
5) dostavlja podatke o trenerima, planinarima-takmičarima, ekipama Kluba i članovima planinarskih ekspedicija radi upisa u Registar koji vodi PSCG;
6) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
7) potpisuje godišnji finansijski i godišnji izvještaj o poslovanju kao i ostala akta iz nadležnosti Upravnog odbora;
8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba.
Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba kojoj podnosi izvještaj o radu jedanput godišnje.

Upravni odbor
Član 33

Upravni odbor Kluba ima sedam članova.
Članovi Upravnog odbora moraju biti aktivni planinari, a u kom sastavu moraju biti najmanje jedan takmičar iz oblasti planinarstva.
Predsjednik Kluba je i predsjednik Upravnog odbora.
Mandat članova Upravnog odbora Kluba traje četiri godine od dana izbora i na tim funkcijama mogu biti najviše dva puta uzastopno.

Član 34
Nadležnosti Upravnog odbora Kluba:
1) sprovodi odluke Skupštine Kluba;
2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;
3) sačinjava godišnje finansijske izvještaje;
4) predlaže Skupštini plan rada;
5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;
6) predlaže Skupštini finansijski plan;
7) predlaže Skupštini visinu naknada predsjedniku Kluba i članu organa Kluba shodno
mogućnostima Kluba;
8) donosi odluke o učlanjivanju Kluba u PSCG i međunarodne srodne asocijacije;
9) bira (imenuje) i razrješava sekretara Kluba;
10) donosi poslovnik o svom radu;
11) brine o imovini Kluba, njenoj funkcionalnosti i namjeni i vodi ažurnu evidenciju imovine;
12) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Kluba;
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.’

Sastav organa- Skupštine i Upravnog odbora:
Član 35

Predsjednik Kluba: Edita Files bradarić, Mitra Bakića 144 podgorica
Predsjednik Skupštine: Željko Jočić, IX Crnogorske brigade 130, Podgorica
Ostali članovi – delegati Skupštine:
Branislav Perović, Bulevar Ivana Crnojevića 54, Podgorica
Branka Adžić, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
Jelena Milutin, Stara Varoš blok VII/II, Podgorica
Vuk Šestović,Farmaci bb, Podgorica
Jelena Mrdak , Ul. Vasa Raičkovića 29, Podgorica
Milena Andrijašević, Ul.Bracana Bracanovića 44, Podgorica
Ivan Šćepanović, Ul.Boška Buhe 4A, Podgorica
Snežana Ivanović, Ul. 4.Jula 101/28 ,Podgorica
Dušan Delić, Stara Varoš blok br Vll, Podgorica
Tatjana Krgović, Zagorič bb, Podgorica
Mirjana Radović, Ul. Belvederska 75, Podgorica
Ivana Mujović , Bulevar Stanka Radonjića 21 , Podgorica
Olivera Božanović, Radovana Zogovića 26, Podgorica
Predrag Vujović, Ul.Vasa Raičkovića 30, Podgorica
Nataša Bojanović, Beri,Kuća br.9, Podgorica
Blažo Vukčević, Botun, Ulica 2,br.57, Golubovci
Članovi Upravnog odbora:
Edita Files Bradarić, Mitra Bakića 144, Podgorica
Pavle Bandović, Ul. 4.juli 21, Podgorica
Rajko Mićković, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
Mira Kostić, Bulevar revolucije 16, Podgorica
Saša Petrović, Ul. Radosava Burića 171, Podgorica
Petar Ivanović, Nikole Kovačevića bb, Podgorica
Aleksandar Marđonović, Ul.Orahovačka 32, Podgorica

Sekretar
Član 36

Adminstrativno – tehničke poslove u Klubu obavlja sekretar.
Sekretar može biti lice – planinar koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i najmanje IV nivo obrazovanja.
Sekretar može biti član Upravnog odbora ili Skupštine.
Sekretar može imati naknadu za svoj rad prema mogućnostima Kluba.

Nadzorni odbor
Član 37

Nadzorni odbor Kluba čine predsjednik i dva člana.
Predsjednika i sastav Nadzornog odbora bira Skupština.
Članovi nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi drugih organa Kluba.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu.

Član 38
Nadležnosti Nadzornog odbora su:
– prati i vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Kluba;
-daje mišljenje na predlog finansijskog plana i završnog računa;
-vrši kontrolu korišćenja sredstava i imovine Kluba;
-Vrši kontrolu zakonitosti rada Kluba;
-izvještava Skupštinu i Upravni odbor o nepravilnostima rada i daje predloge za otklanjanje uočenih propusta u radu Kluba i
-vodi zapisnik o svom radu.

Disciplinska komisija
Član 39

Disciplinska komisija Kluba odlučuje o prestupima, počinjenim od strane članova Kluba, usled nepoštovanja odredbi Statuta i planinarskog kodeksa, kao i počinjenih lakših i težih prestupa definisanih aktima Kluba.
Disciplinsku komisiju čine Predsjednik i dva člana koje bira Skupština.
Članovi disciplinske komisije ne mogu biti članovi drugih organa Kluba.
Disciplinska komisija donosi odluke u prvom stepenu, a Upravni odbor po žalbama u drugom stepenu.

Član 40
Disciplinski postupak može pokrenuti svaki član Kluba protiv počinioca prestupa utvrđenog Pravilnikom, kao i organi Kluba – Upravni i Nadzorni odbor.
Disciplinske mjere, vrste disciplinskh prestupa, pokretanje i tok postupka pred prvostepenim i drugostepenim organom Kluba utvrđuju se Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, koji donosi Skupština Kluba.

Član 41
Pored organa Kluba iz člana iz člana 22.ovog Statuta, a u cilju efikasnijeg rada, Klub može imati i odgovarajuće sekcije, komisije i druga stalna ili povremena readna tijela.
Sekcija se može formirati ako ima najmanje 7 (sedam) članova, dok komisije imaju od 3(tri) do 5 (pet) članova.

Imovina Kluba
Član 42

Imovinu Kluba čine imovinska prava materijalne (oprema, alat) i nematerijalne prirode ( autorska prava Kluba), članarina, donacije i drugi prihodi ostvareni radom članova Kluba u skladu sa zakonom.
Imovinom raspolaže Klub u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinsko pravni odnosi.
Niko nema pravo otuđivanja imovine bez saglasnosti Skupštine Kluba.

Ostvarivanje i sticanje prihoda
Član 43
Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.
Klub može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti planinarstva od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, fondova, usluga vođenja i održavanja planinskih staza , sponzorstva i drugih marketinških i izdavačkih aktivnosti, kao i sredstava koja država i/ili opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina Kluba.
O utrošku finansijskih sredstava odlučuje Upravni odbor isključivo u skladu sa Programom rada i finansijskim planim Kluba za tekuću godinu a koja akta su usvojenim od strane Skuštine Kluba.

Arbitraža
Član 44
Za rješavanje sporova u radu i djelatnostima Kluba nadležan je PSCG koji obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82.stav 2 i 3 Zakona o sportu
.
Javnost rada
Član 45

Rad Kluba i njegovih organa je javan.
Javnosti su dostupne informacije o radu Kluba: sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine, kao i o drugim aktivnostima putem konferencija za štampu, biltena, sopštenja i putem zvaničnog web sajta Kluba.
Informacije o radu Kluba daju predsjednik Kluba i predsjednik Skupštine iz djelokruga svog rada i ovlaštenja.

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja
Član 46

Klub je dužan da izrađuje izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.
Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Kluba je dužan da inicira zakazivanje vanredne sjednice Skupštine Kluba a koje se mora održati u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja, a na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Kluba.

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava
Član 47

Sportista-takmičar u oblasti planinarstva ne smije uzimati nedozvoljena sredstva i koristiti postupke koji su suprotni planinarskoj etici.
Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.
Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping COK-a.
Sportista-takmičar je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).
Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost u Klubu.

Prestanak rada Kluba
Član 48

Klub prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.
Klub se briše iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika Kluba , odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Kluba.
Nadležni organ briše PK “Gorica” iz Registra po službenoj dužnosti, ako:
1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri mjeseca;
2) prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je osnovali;
3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana duže od šest mjeseci;
4) ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;
5) ako je Klubu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje, odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;
6) se utvrdi da je istekao mandat Skupštini Kluba, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova Skupština Kluba;
7) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o sportu.
Zahtjev za brisanje Kluba iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje Kluba podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Kluba.
Odluku o prestanku rada Kluba iz stava 5 ovog člana donosi Skupština u skladu sa aktom o osnivanju i Statutom Kluba.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, Klub za obaveze odgovara shodno članu 111. st. 4, 5 i 6 Zakona o sportu.
Rješenje o brisanju Kluba iz Registra donosi nadležno Ministarstvo.

Završne odredbe
Član 49

Podzakonski akti za sprovođenje ovog Statuta su Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o organizaciji i vođenju planinarskih akcija, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Planinarski kodeks, a po potrebi i druga akta donijeće se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Član 50
Statut je usvojen na vanrednoj Skupštini Kluba održanoj 07.03.2019.g. kao konačan, a na osnovu datih primjedbi aktom Ministarstva sporta i mladih, Br. UPI 01-006 – 1622 / 2018-2 od 15.02.2019. Statut je mijenjan i dopunjavan od strane Skupštine Kluba 11.04.2021.god, 05.10 2023.god i 19.03.2024.god
Član 51
Ovaj prečišcen tekst Statuta PK “Gorica” sadrži Izmjene i dopune Statuta usvojene na sjednici Skupštine Kluba 19 .marta 2024.god. i stupa na snagu danom donošenja, odnosno davanjem saglasnosti na isti od strane Ministarstva sporta i mladih.

Predsjednik Skupštine PK “Gorica”
Željko Jočić