Pravilnik o organizovanju i vođenju planinarskih akcija

Pravilnik možete preuzeti ovdje PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I VOĐENJU AKCIJA PK GORICA

Na osnovu člana 20. Statuta Skupšina Planinarskog kluba “Gorica” iz Podgorice na redovnoj sjednici održanoj dana 19. 03. 2024,god, donijela je

PRAVILNIK
O ORGANIZOVANJU I VOĐENJU PLANINARSKIH AKCIJA


I Opšte odredbe

Član 1
Ovim Pravilnikom se bliže uređuje način organizovanja, vođenja, obaveza i prava vodiča i učesnika planinarskih izleta, tura i pohoda koji organizuje Planinarski klub “Gorica” iz Podgorice.

Član 2
Izlet, tura, pohod

Organizovanim planinarskim kretanjem smatraju se sve aktivnosti Planinarskog kluba ”Gorica” /u daljem tekstu Klub/ obuhvaćeni Planom akcija za tekuću godinu Kluba.
Planinarskim kretanjima smatraju planinarski izleti, ture i pohodi.
-Planinarski izlet je planirano kraće kretanje u prirodi ili izlazak u planini na koje se polazi radi odmora ili rekreacije koje sadrži kretanje po brdskom i planinskom terenu, dužem od pola sata.
– Planinarska tura je planirano i organizovano višesatno ili višednevno kretanje koje uključuje kretanje u planini, pri čemu su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru fizičku spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremljenost učesnika.
– Planinarski pohod je prigodno ili redovno masovno otvoreno okupljanje članova jednog ili više planinarskih klubova povodom neke godišnjice, proslave ili u nekom drugom sličnom povodu te radi promocije ili popularizacije planinarstva ili planinskog sporta, koje uključuje organizovano kretanje u planini.
Značenje pojma akcije u daljem tekstu obuhvata planinarske izlete, ture i pohode.
Druge planinarske akcije koje se izvode u planini, kao što su logorovanja, istraživanja, ekspedicije, škole, seminari, sastanci, zborovi i dr., ne smatraju se akcijama u smislu ovoga Pravilnika te se organizuju i sprovode propisanim posebnim aktima i odlukama.

II Planiranje akcija

Član 3
Godišnji plan akcija

Godišnji Plan akcija predlaže Upravni odbor Kluba, a koji čini sastavni dio Plana aktivnosti za narednu godinu, koji usvaja Skupština Kluba u tekućoj za narednu kalendarsku godinu.
Organizator planinarskih akcija je Klub.

Član 4
Vanredne akcije

Klub može organizovati i akcije izvan godišnjeg plana, odnosno vanredne akcije, ako se za to ukaže potreba. Ovo se odnosi i na pozive za prisustvovanje raznim pohodima, manifestacijama, proslavama drugih klubova, prigodnim drugim društvenim akcijama i sl.
Predlog za vanrednu akciju može dati Upravni odbor, najmanje pet članova Kluba ili najmanje tri planinara za visokogorske akcije /preko 2500 m.n.v./ a odobrava je Predsjebnik kluba.
Vanredne akcije, po pravilu organizuju se van termina predviđenih Planom akcija za tekuću godinu, a realizuju se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 5
Izmjene godišnjeg plana akcija

Ukoliko se pokaže potrebnim ili nastanu vanredne okolnosti Upravni odbor Kluba može izvršiti izmjenu godišnjeg plana akcija pomjeranjem dana održavanja, skraćivanjem ili produžavanjem broja dana trajanja, cilja pojedinih akcija, odnosno potpuno otkazati pojedine akcije.

III Organizacija akcija

Član 6
Priprema

Pripremni oganizacioni poslovi su:
– planiranje termina, trase kretanja, odredišta, prevoz, vremenski uslovi;
– planiranje vođenja;
– prikupljanje prijava;
– priprema oporeme:
– informisanje učesnika;
– administrativni i drugi poslovi vezani sa pripremom akcija

Član 7
Organizatori akcija

Organizacione poslova za pojedinačne akcije u Klubu vrše po pravilu vodiči i lica koje organizator ovlasti za obavljanje tih poslova / u daljem tekstu: vodiči/ a u skladu sa Planom akcija za tekuću godinu.
Za greške i propuste u obavljanju organizatorskih poslova za pojedinačne akcije Kluba odgovorni su vodiči.

Član 8
Vodiči

Planinarski vodič je član Kluba koji je taj naziv stekao školovanjem u Vodičkoj službi PS CG te koji je zadovoljio na provjeri znanja i vještina (položio ispit) za odgovarajući standard osposobljenosti
Ako organizator nema dovoljno raspoloživog vodičkog kadra za akcije koje planira organizovati, može se za pomoć obratiti Komisiji za vodiče PS CG ili planinarskim društvima koji imaju vodiče slobodne za konkretnu akciju.
Zbog nedostatka vodičkog kadra, akcije mogu organizovati i voditi i iskusniji planinari Kluba a shodno ovlašćenju organizatora i donijetom Planu akcija Kluba.

Član 9
Pomoćni vodič

Zavisno od zahtjevnosti, opasnosti akcije i broju učesnika vodič određuje jednog ili više pomoćnih vodiča. .Za deset učesnika brinu se jedan vodič i jedan pomoćni vodič, a za svakih narednih deset učesnika broj pomoćnih vodiča se povećava za jedan.
Pomoćni vodiči imaju prava i dužnosti koje im povjeri vodič, te prava i dužnosti koja proističu iz ovog Pravilnika.

Član 10
Obavještenje o akciji

Obavještenje o programu akcije sačinjava vodič. Obavještenje mora biti pravovremeno i treba da sadrži:

– naziv organizatora akcije;
– mjesto i datum održavanja;
– vrijeme i mjesto polaska;
– rutu, ukupnu dužinu staze, visinsku razliku na stazi;
– informaciju da li na stazi ima pitke vode;
– vrijeme trajanja uspona
– okvirno vrijeme povratka;
– napornost i tehničku zahtjevnost akcije;
– potrebnu opremu;
– najavu meteo uslova;
– mogućnost lakše akcije za učesnike sa slabijom fizičkom kondicijom;
– rok za prijavljivanje;
– cijenu prevoza;
– ime i prezime vodiča i broj mobilnog telefona.

Član 11
Vrijeme obavještavanja

Vodiči su obavezni voditi računa o vremenu obavještavanja za akcije:
– kraća putovanja obavezan je najaviti nekoliko dana unaprijed;
– putovanja za dvodnevne i trodnevne akcije obavezan je ugovoriti i najaviti najmanje tri sedmice unaprijed;
– duža putovanja se najavljuju nekoliko mjeseci unaprijed.

Član 12
Učesnici akcije

Na akcijama Kluba mogu učestvovati :
– planinari, članovi Kluba sa važećom članskom legitimacijom i plaćenom članarinom za tekuću godinu;
– planinari drugih planinarskih Klubova;
– kao i sva ostala zainteresovana lica i potencijalni novi članovi Kluba;

Član 13
Prijave

Prijavljivanje učesnika za akciju vrši se, po pravilu, prijavljivanjem telefonskim putem, a izuzetno i pisano elektronskim putem vodiču, u skladu sa datim obavještenjem.
Za višednevne akcije koje zahtijevaju rezervaciju prevoza, noćenja, ishrane obavezna je uz prijavu i uplata akontacije troškova na račun Kluba, koja se u slučaju odustanka prijavljenog člana ne vraće.

Član 14
Zaključenje spiska učesnika

Istekom termina za prijavljivanje, zaključuje se lista učesnika akcije.
Svim prijavljenim planinarima Kluba vodič mora obezbijediti organizovan odlazak na planiranu akciju a po pravilu i svim ostalim prijavljenim učesnicima.
Prema listi prijavljenih učesnika akcije, vodič uz konsultaciju sa prijavljenim, određuje ko će ići na težu a ko na lakšu i manje fizički zahtjevniju akciju.
Svi prijavljeni za akciju, a kandidati su za prijem u članstvo Kluba, kao i ostala zainteresovana lica koji nijesu planinari idu, po pravilu, prvi put na manje fizički zahtjevnu akciju.

Član 15
Lakše akcije

Ukoliko na planiranoj akciji ne postoje uslovi za organizovanje lakše, odnosno manje fizički zahtjevne akcije, vodič je u obavezi da za te učesnike po mogućnosti organizuje na drugom lokalitetu odgovarajuću akciju i da za tu akciju odredi drugog vodiča.

Član 16
Troškovi prevoza

Troškove prevoza za jednodnevne akcije obračunava vodič ili blagajnik Kluba, srazmjerno cijeni koštanja prevoza.
Za sve ostale učesnike akcije, a koji nijesu članovi Kluba, ili ako član kluba nije platio članarinu za tekuću godina, cijena se u odnosu na cijenu prevoza za članove Kluba uvećava za 50% .
Preostala sredstva sa akcije se prikazuju u Izvještaju o akciji i uplaćuju se na račun ili u blagajnu Kluba.

IV Dužnosti, odgovornost i prava vodiča i učesnika akcije

Član 17
Dužnosti vodiča

Prilikom organizovanja akcije, vodič ili lice koje ovlasti Upravni odbor Kluba / u daljem tekstu: vodič /, dužni su objaviti Program akcije na Web stranici Kluba, i viber grupi članova Kluba.
Vodič akcije će odrediti broj pomoćnih vodiča u odnosu na broj prijavljenih za akciju i u odnosu na složenost akcije kako bi se ista odvijala uredno i sigurno.
Vodič mora biti dobro upoznat sa akcijiom koju vodi, posebno sa stanjem na stazi, da li je prohodna, markirana i po sopstvenoj procjeni da je prije akcije prođe sa pomoćnim vodičem.
Vodič može angažovati, vodiča, ili lice sa područja gdje se izvodi akcija, ukoliko to poboljšava kvalitet akcije, ili je to jednostavnije za organizaciju akcije.

Član 18
Odgovornost i prava vodiča

Vodič je odgovoran za organizaciju i tok akcije u cjelini;
Vodič prije polaska, može odrediti ko ne može ići na planiranu akciju ako s obzirom na objavljenu težinu staze procijeni da neki član nije spreman fizički, zdravstveno ili ako nema adekvatnu opremu.
Vodič prije, ili u toku prevoza upoznaje učesnike sa njihovim obavezama utvrđenim ovim Pravilnikom. Posebno će ih upozoriti da se moraju strogo pridržavati upustava vodiča i pomoćnih vodiča, kao i to da na akciji učestvuju na sopstvenu odgovornost.
Vodič ne može isključiti učesnika akcije na mjestu na kojem isključenje i dalje samostalno kretanje isključenog učesnika direktno ugrožava njegovu sigurnost.
Vodič ne snosi odgovornost za lice koje se samovoljno udalji od grupe, bez njegovog znanja ili protivno njegovom upustvu.
Vodič ima pravo u toku akcije promijeniti plan, ili obavezno prekinuti akciju, zbog nepovoljnih vremenskih i drugih okolnosti nastalih tokom akcije.
U slučaju povrede nekog učesnika vodič mora preduzeti sve što je potrebno da se povrijeđeni zbrine.
Vodič će protiv učesnika akcije- člana Kluba u slučaju nepridržavanja njegovih upustava i nediscipline , preduzeti mjere u toku izleta ako je to izvodljivo, a nakon akcije podnijeti o tome poseban pisani akt Upravnom odboru kao i zahtjev Disciplinskoj komisiji za pokretanje disciplinskog postupka. Ako disciplinu krši učesnik akcije, koji nije član Kluba, ubuduće mu se zabranjuje učešće na akcijama Kluba.

Član 19
Način vođenja

Tokom akcije vodič brine se o kretanju grupe, posebno vodeći računa o sledećem:

– cjelovitosti grupe/brojanjem članova, određivanjem tempa, čekanjem na raskrsnicama i drugim ključnim tačkama/;
– orjentaciji i izboru pravog puta;
– sigurnosti učesnika.
– satnici kretanja;
– daje upustvo i određuje vodiča za lakšu akciju i određuje mjesto spajanja grupa.

Član 20
Obaveze učesnika akcije

Svaki učesnik akcije je dužan:
– da potvrdi da je upoznat sa planom akcije;
– da je upoznat sa rizicima i da na akciji učestvuje na sopstvenu odgovornost;
– da preuzima odgovornost za lično ponašanje u grupi tokom trajanja akcije;
– da preuzima obavezu poštovanja i izvršavanja uputa vodiča, odnosno da se disciplinovano ponaša;
– da preuzima obavezu da se za učestvovanje opremi odgovarajućom opremom/obućom,odjećom i drugom opremom/;
– da potvrdi da posjeduje tjelesnu spremnost potrebnu za savlađivanje predviđenih napora;
– da se mora kretati u koloni na rastojanju od jenog metra od učesnika koji ide ispred njega kako ne bi ometao tempo i hod drugih učesnika;
– da se mora pridržavati planinarske etike, i pravilima ponašanja u planini;
– da čuva ugled Kluba;
– da može odustati od akcije, izjavom pred vodičem i učesnicima da sam nastavlja akciju i u tom slučaju snosi sve dalje posledice nastale odustajanjem;
– da može dati primjedbe na vođenje akcije u pismenom obliku Upravnom odboru, koji će istu razmotriti te preduzeti mjere /dostaviti disciplinskoj komisiji na ocjenu/ ukoloko to smatra opravdanim.

Član 21
Nedisciplina

Nedisciplinom pojedinaca na akciji se smatra:

– nepoštovanje i neizvršavanje upustava vodiča;
– ubrzano kretanje na stazi ispred vodiča;
– izdvajanje iz grupe bez najave;
– izazivanje konfliktnih situacija /svađa, prepirka/;
– nepažljivo,neoprezno kretanje suprotno upustvima vodiča.

Član 22
Otkazivanje akcije

Vodič može otkazati ili odložiti planiranu u sledećum slučajevima:

– u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova;
– ukoliko nema dovoljnog broja učesnika, odnosno uplata dovoljnih za pokrivanje svih troškova višednevne planirane akcije;

Član 23
Troškovi vođenja

Vođenje akcija u Klubu je volonterski rad i ne može se obavljati kao komercijalna djelatnost.
Vodič po pravilu ne plaća troškove prevoza i noćenja.

Član 24
Izvještaj o akciji

Nakon završene akcije, u roku od sedam dana, izvještaj u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podnosi vodič i predaje ga po pravilu Sekretaru Kluba.
Uz izvještaj se prilaže i spisak svih učesnika akcije.
Ukoliko akcija nije održana, takođe se sačinjava izvještaj kao i razlozi neodržavanja akcije.
Izvještaj iz stava 1. ovog člana verifikuje Upravni odbor Kluba.

V Prelazne i završne odredbe

Član 25
Stupanje na snagu pravilnika

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja.

Predsjednik Skupštine

Željko Jočić