Poslovnik o radu Skupštine

Na osnovu člana 12. Statuta Planinarskog kluba “Gorica” , Skupština Planinarskog kluba “Gorica” je na 23. Redovnoj sjednici Skupštine održanoj 9.03.2023 usvojila

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
PLANINARSKOG KLUBA “GORICA”

Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuju se postupci rada i odlučivanja na sjednici Skupštine Planinarskog kluba “Gorica” (u daljem tekstu: Kluba), koji nisu obuhvaćeni odredbama Statuta PK “Gorica” (čl. 12 i 13).
Član 2.a
Sjednicu Skupštine otvara i njome predsjedava Predsjednik Skupštine PK “Gorica”.
Ulogu predsjedavajućeg sjednicom Skupštine preuzima najstariji prisutni član Skupštine u slučaju opravdanog izostanka Predsjednika Skupštine. Predsjedavajući predlaže, a članovi Skupštine biraju aklamacijom još dva člana za sastav radnog predsjedništva sjednice.
Predsjedavajući predlaže, a članovi Skupštine biraju aklamacijom zapisničara i ovjerivača zapisnika.
Predsjedavajući predlaže, a članovi Skupštine biraju članove verifikacione komisije koja se obrazuje na posebnim sjednicama i po potrebi (član. 9).
Član 2.b
Zasijedanje Skupštine se može, u izvanrednim situacijama kao što su elementarne nepogode, epidemija ili ako se radi o hitnim odlukama, održati elektronski putem, i to izjašnjavanjem putem e- maila, putemvideo konferencija ili korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu. Kod izjašnjavanja e- mailom zapisnik se piše na osnovu e-mail prepiske koja traje 3 dana od trenutka kad je poslat materijal koji se odnosi na tačke dnevnog reda. Poziv sa dnevnim redom predsjednik Skupštine šalje 15 dana ranije. U periodu od slanja poziva do početka sjednice mogu se poslati prijedlozi sa obrazloženjem za dodatu tačku dnevnog reda.
Član 3.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisničar je sekretar kluba ili član skupštine kojeg predloži Predsjednik Skupštine.
Ovjerivač zapisnika je član Skupštine.
Zapisnik sadrži: datum, vrijeme i mjesto održavanja, ime predsjedavajućeg sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova Skupštine, članova Upravnog odbora, imena ostalih prisutnih lica (članovi kluba, lica koja po pozivu prisustvuju sjednici i dr.), usvojeni dnevni red sjednice, osnovne podatke o toku sjednice, po pravilu,sa sažetkom diskusija, imena lica koja su učestvovala u raspravi, izreke usvojene odluke, odnosno zaključka, sa rezultatima glasanja.
Zapisnik se autorizuje i usvaja na narednoj sjednici Skupštine.
Usvojeni zapisnik potpisuje lice koje je predsjedavalo sjednicom, lice koje je zapisnik vodilo i ovjerivač zapisnika.
Član 4.
Pravo glasa i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju članovi Skupštine.
Kvorum čini nadpolovična većina svih članova Skupštine, to jest ,najmanje 8 članova Skupštine.
Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine, utvrđenog kvoruma.
Predsjednik kluba i članovi Upravnog odbora, učestvuju u radu sjednice Skupštine, podnose izvještaje o radu, ali bez prava glasa prilikom odlučivanja o njihovom radu. Ostali članovi kluba i gosti učestvuju u radu sjednice Skupštine, predlažu i diskutuju ali bez prava glasa prilikom donošenja odluka.
Član 5.
Skupština radi u plenumu po utvrđenom dnevnom redu, ako postoji kvorum.
Ako nema kvoruma zakazuje se druga sjednica u razumnom roku.
Dnevni red se dostavlja članovima skupštine najmanje 15 dana ranije, a usvaja na sjednici.
Materijali koji se odnose na dnevni red dostavljaju se najmanje 5 dana ranije.
Prije usvajanja dnevnog reda članovi skupštine i ostali prisutni na sjednici mogu predložiti dodatnu tačku dnevnog reda. Članovi skupštine odlučuju o dopuni tačaka dnevnog reda.

Član 6.

Za učestvovanje u diskusiji i iznošenju prijedloga na sjednici Skupštine prisutni se moraju prijaviti dizanjem ruku. Redosljed diskutanata upisuje jedan od članova radnog predsjedništva.
Na sjednici se može diskutovati samo po pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine i to najduže 3 minuta i načelno jedanput. Diskusije treba da sadrže i prijedlog zaključka – rješenja.
Član 7.
Rasprava o svakom pitanju – prijedlogu iz dnevnog reda završava kada se iscrpi lista diskutanata.
Prijedlozi se usvajaju usaglašavanjem stavova i/ili zaključkom o razmatranom pitanju.
Podnijeti prijedlozi zaključakajedinačno, tako da se može glasati “za” , “protiv” ili “uzdržan”.
Usvojeni prijedlozi postaju sastavni dio odluka i zaklju i odluka se stavljaju na glasanje počaka sjednice Skupštine koji se autorizuju.
Član 8.
Glasanje se vrši javno ili tajno.
O načinu glasanja odlučuje Skupština.
Javno glasanje se vrši dizanjem ruku, a tajno putem glasačkih listića.
Jedan član radnog predsjedništva prebrojava glasove pri javnom glasanju, a pri tajnom glasanju neophodno je obrazovati verifikacionu komisiju.
Glasački listić mora biti jednake veličine i sa pečatom Kluba.
Član 9.
Verifikaciona komisija se načelno obrazuje na izbornim sjednicama Skupštine, a sastoji se od 3 člana.
Jedan član je sekretar kluba, a ostala dva članovi Skupštine koje predlaži Predsjednik Skupštine, a biraju ih članovi Skupštine.
Verifikaciona komisija utvrđuje kvorum prisutnih članova izborne Skupštine neophodan za glasanje i donošenje odluka na sjednici Skupštine i prebrojava glasove pri javnom ili tajnom glasanju.

Član10.

Poslovnik o radu Skupštine kluba donosi Skupština većinom članova Skupštine, i stupa na snagu objavljivanjem na sajtu Kluba.
Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu sjednice Skupštine koji je donešen na 21.Redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine kluba održanoj od 8-11.04.2021.g. Poslovnik se može mijenjati i dopunjavati na prijedlog 1/3 članova Skupštine u toku priprema za sjednice Skupštine ako se ukaže potreba.

Predsjednik Skupštine PK Gorica

Branislav Brano Perović