Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Pk „Gorica“

Pravilnik možete preuzeti ovdje PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI PK GORICA

Na osnovu člana 40. stav 2. Statuta Planinarskog kluba “Gorica “ iz Podgorice, Skupština Planinarskog kluba “Gorica” je na sjednici održanoj dana 19.03. 2024.god., donijela:

PRAVILNIK
O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI
PLANINARSKOG KLUBA “GORICA”

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti PK “Gorica” (u daljem tekstu : Pravilnik) utvrđuju se prestupi, postupak i disciplinske mjere za članove PK “Gorica” (u daljem tekstu: Klub) koji prekrše odredbe Statuta Planinarskog kluba “Gorica” ( u daljem tekstu: Statut) i drugih propisa i odluka organa Kluba i koji na taj način počine neki od prestupa utvrđenih ovim Pravilnikom.

Član 2
Ovaj Pravilnik ima za cilj – svrhu da preventivno i obrazovno djeluje na sve članove Kluba radi razvoja i izvršenja svih planinarskih i sportskih aktivnosti Kluba, te u cilju razvoja i unapređenja soprtskih odnosa kako unutar Kluba tako i šire.

Odgovornost
Član 3

Član Kluba će odgovarati za prestup ako je učinjen na području Crne Gore ili izvan njenih granica.

Sankcionisanje
Član 4

Po odredbama ovog Pravilnika za učinjeni prestup izreći će se disciplinska mjera ako je prestup učinjen sa namjerom (umišljajem) ili iz nehata.
Za prestup iz nehata može se izreći blaža disciplinska mjera.
Niko ne može biti sankcionisan dva puta za isti prestup.

Nepoznavanje propisa
Član 5

Nepoznavanje Statuta, Pravilnika i ostalih propisa Kluba i Planinarskog saveza Crne Gore ne može uticati na izricanje blaže disciplinske mjere.

Pokušaj
Član 6

Disciplinski prestup je pokušan kada je počinilac sa namjerom započeo nedozvoljenu radnju, a štetna posledica nije nastupila.
Za pokušaj izriče se disciplinska mjera propisana za prestup, a može se izreći i blaža disciplinska mjera.

Podstrekavanje i pomaganje
Član 7

Ko drugoga podstrekava ili mu pomogne da učini prestup, izreći će se disciplinska mjera kao počiniocu, s tim što se može izreći i blaža disciplinska mjera.

II SUBJEKTI DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI

Član 8
Subjekti disciplinske odgovornosti su:
-članovi Kluba i
– članovi organa Kluba

III DISCIPLINSKE MJERE

Član 9
Za disciplinski prestup, subjektima disciplinske odgovornosti, mogu se izreći disciplinske mjere:
a) opomena;
b) ukor;
c) zabrana nastupanja za Klub;
d) zabrana obavljanja funkcija u Klubu za određeno vrijeme i
e) isključenje iz Kluba

Član 10
Disciplinska mjera “opmene” je upozorenje članu Kluba, zbog prestupa manje ozbiljne prirode, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 11
Disciplinska mjera “ukor” se izriče za disciplinske prestupe koji su učinjeni pod takvim olakšavajućim okolnostima, da ih čine naročito lakim.

Član 12
Zabrana nastupanja za Klub – izriče se na određeno vrijeme najduže do dvije godine od dana izricanja disciplinske mjere.

Član 13.
Disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcije u Klubu može se izreći do dvije godine članu organa Kluba u mandatu, a izriče se na pune mjesece i godine.
Lice, kojem je izrečena disciplinska mjera iz stava 1. ovog člana, ne može obavljati funkciju u bilo kom organu Kluba ili Planinarskom Savezu Crne Gore, niti zastupati Klub u bilo kojoj funkciji za svo vrijeme trajanja izrečene mjere.

Član 14

Mjera isključenja iz Kluba – izriče se za teške povrede disciplinskog i sportskog vladanja predviđenog ovim Pravilnikom.
Mjera isključenje iz Kluba obavezno se izriče članu Kluba koji je koristio i koji koristi nedozvoljena doping sredstva i psihoaktivne supstance, kao i izbog neopravdane neaktivnosti u Klubu duže od dvije godine.

Odmjeravanje sankcije
Član 15

Disciplinska komisija PK “Gorica”( u daljem tekstu: Komisija) odmjeriće počiniocu prestupa disciplinsku mjeru u granicama određenim ovim Pravilnikom, pri čemu će uzeti u obzir sve olakšavjuće i otežavajuće okolnosti.
Ako je izvršilac jednom radnjom učinio više prestupa, za svaki prestup utvrdiće se pojedinačna mjera, pa će se izreći jedinstvena mjera koja ne može preći dvostruki stepen najstrože utvrđene mjere.

Ublažavanje kazne
Član 16

Komisija može odmjeriti disciplinsku mjeru ispod granice propisane ovim Pravilnikom ili primijeniti blažu vrstu disciplinske mjere:

– kada je Pravilnikom predviđeno da se može blaže sankcionisati;
– Kada utvrdi da postoje posebno olakšavjuće okolnosti koje ukazuju da se ublaženom disciplinskom mjerom može postići svrha sankcionisanja.

IV DISCIPLINSKI PRESTUPI

Član 17.
Pod disciplinskim prestupom smatra se:
1. nesportsko ponašanje /podrazumijeva: sve vrste psovki, nepristojne gestove, prigovaranje zvaničnim licima Kluba pri obavljanju njihovih funkcija, iznošenje neistinitih i neprovjerenih tvrdnji i td…/;
2. nepoštovanje upustava i naloga vodiča i instruktora;
3. nepoštovanje Statuta, pravilnika i ostalih normativnih akta i odluka Kluba te nepridžavanja planinarske etike i planinarskog kodeksa;
4. neopravdana neaktivnost u Klubu duža od dvije godine;
5. uvrede i klevete /širenje neistine o svom Klubu, članovima i funkcionerima Kluba /;
6. neutvrđivanja zdravstvene sposobnosti takmičara Kluba najmanje jednom u 12 mjeseci;
7. nesavjesno obavljanje povjerenih zadataka i vršenja funkcija;
8. finansijsko – materijalni prestupi;
9. nedolično ponašanje i narušavanje ugleda Kluba, ili Planinarskog saveza CG i/pod nedoličnim ponašanjem smatra se činjenje krivičnih djela za koje je članu Kluba izrečena pravosnažna kazna nadležnog sudskog organa, /tuče, krađe i težih krvičnih djela / zbog kojih je počinilac ozbiljno narušio ugled Kluba /;
10. korišćenje nedozvoljenih farmakoloških-doping sredstava i psihoaktivnih
supstanci
Disciplinski prestupi pod tačkama od 1-3 ovog člana spadaju u lakše disciplinske prestupe i za njih se mogu izreći mjere iz čl. 9. – opomena i ukor.
Disciplinski prestupi pod tačkama 4-10 stava 1. ovog člana člana predstavljaju teže disciplinske prestupe i za njih se mogu izreći mjere iz čl. 12. i 13. ovog Pravilnika – zabrana nastupanja za Klub, zabrana obavljanja funkcija u Klubu za određeno vrijeme kao i mjera iz čl. 14. isključenja iz Kluba.

V DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 18
Komisija vođenje disciplinskog postupka sprovodi u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, Statuta i odlukama Skupštine i Upravnog odbora PK “Gorica”( u daljem tekstu: Upravni odbor).

Član 19
Prilikom vođenja postupka Komisija mora voditi računa o racionalnosti u pogledu vremenskog trajanja i samih troškova postupka.

Član 20
Disciplinski postupak je po pravilu hitan, tako da Komisija mora nastojati da se postupak okonča i izrekne mjeru u roku od tri mjeseca, računajući od dana podnošenja prijave.
Disciplinska prijava se po pravilu podnosi najkasnije u roku od tri dana od dana počinjenog prestupa.

Član 21
Disciplinski postupak se ne može pokrenuti kad prođe više od šest ( 6 ) mjeseci od dana kada je počinjen prestup.
Zastarjelost gonjenja nastupa istekom 12 mjeseci od dana počinjenog prestupa.

Disciplinski organi i nadležnost
Član 22
Disciplinski postupak je dvostepen.
Prvostepeni organ koji vodi postupak i izriče kazne u prvom stepenu je Komisija.
Drugostepeni organ je Upravni odbor Planinarskog kluba “Gorica” / u daljem tekstu: Uprtavni odbor /

Član 23
Komisija, kao prvostepeni organ, nadležna je za sve disciplinske prestupe članova Kluba, kao i svih članova organa Kluba.
Upravni odbor, kao drugostepeni organ, rješava po svim žalbama izjavljenim na prvostepene odluke.

Pokretanje postupka
Član 24

Disciplinski postupak može pokrenuti:
– svaki član Kluba i
– organi Kluba

Član 25
Predlog za pokretanje disciplinskog postupka se podnosi Komisiji i isti mora da sadrži:

-protiv koga se podnosi predlog za pokretanje disciplinskog postupka;
-opis radnje kojom je učinjen prestup ili pokušaj prestupa;
-vrijeme i mjesto prestupa i
-predloge o dokazima za počinjeni prestup.

Član 26
Komisija, na osnovu dobijenig predloga za pokretanje disciplinskog postupoka o istom donosi:
– odluku o pokretanju postupka ako utvrdi da je predlog opravdan i podnijet u propisanom roku iz čl. 21. ovog Pravilnika ili
-odluku kojom odbacuje predlog za pokretanje disciplinskog postupka ako utvrdi na nema elemenata za pokretanje postupka ili ako je predlog neblagovremen shodno članu 21.ovog Pravilnika.

Član 27
Ako ima osnova za vođenje disciplinskog postupka predsjednik Komisije donosi pismenu odluku o otvaranju-pokretanju disciplinskog poistupka.
Odlika iz stava 1. ovog člana sadrži: datum prijema prijave i podnosioca; generalije za lice protiv koga se pokreće postupak; opis disciplinske povrede; kvalifikaciju u skladu sa oderedbama ovog Pravilnika i obrazloženje.
Predmetnu odluku iz stava 1. ovog člana Komisija dostavlja podnosiocu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, licu protiv koga je predloženo pokretanje disciplinskog postupka i Upravnom odboru.

Istovremeno se lice protiv koga se pokreće postupak upozorava da u roku od 8 dana od prijema odluke dostavi pismenu izjavu u kojoj će se izjasniti na sve navode odluke, odnosno disciplinske prijave.

Član 28
Po prijemu pismene izjave predsjednik Komisije zakazaće javnu raspravu.
U pripremama za raspravu predsjednik Komisije pribaviće potrebne dokaze i spise, i uputiti pozive za stranke i svjedoke

Član 29
U pozivu za raspravu, lice protiv koga se vodi postupak mora biti upozoreno da će u slučaju neopravdanog izostanka Komisija sprovesti raspravu i izreći odluku na osnovu dokaza i spisa predmeta bez njegovog prisustva.

Član 30
Javnu raspravu vodi predsjednik Komisije u cilju da se utvrde sve relevantne činjenice za donošenje odluke.
Komisija ce u postupku saslušati člana Kluba protiv koga je pokrenut postupak kao i podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka,
Komisija će po potrebi saslušati svjedoke, provesti i druge dokaze.
Ako u toku rasprave nastupe okolnosti koje iziskuju pribavljanje dopunskih dokaza, predsjednik može predložiti Komisiji da se rasprava odloži radi pribavljanja istih.

Član 31

O postupku tokom rasprave vodi se zapisnik, u kome se u sažetom obliku unosi tok rasprave sa odgovarajućim dokazima i izjašnjenjima stranaka na iste.
Na zahtjev lica protiv koga se vodi postupak mora se u zapisnik najpreciznije unijeti njegova izjava.
Zapisnik mora biti dostupan svim zainteresovanim licima, odnosno strankama koje učestvuju u raspravi.

Član 32
Od početka pa do zaključenja rasprave, podnosilac prijave može u cjelosti odustati od svog zahtjeva.
U tom sličaju Komisija donosi – odluku o obustavljanju postupka.

Član 33
Po završetku rasprave Komisija može donijeti sledeće odluke:

-ako je utvrđeno da je počinjen disciplinski prestup, donijeće odluku –rješenje o izricanju disciplinske mjere;
-ako nije utvrđeno da ima disciplinske odgovornosti, donijeće odluku- rješenje o oslobađanju lica od disciplinske odgovornosti.

Član 34
Odluku iz čl. 33. ovog Pravilnika donosi vijećanjem Komisija.
Vijećanje i glasanje Komisija obavlja bez prisustva javnosti.

Član 35
Posle vijećanja i donošenja odluke predsjednik Komisije saopštava odluku svim prisutnim na raspravi.
Komisija je obavezna da u roku od 8 dana od dana donošenje oodluke uradi pismeni otpravak odluke sa obrazloženjem i dostavi je licu protiv koga je postupak okončan, podnosiocu prijave i Upravnom odboru.

Član 36

Pismeni otpravak odluke – rješenja sadrži:
-sastav Komisije sa mjestom i datumom odrzavanja rasprave,
-lične podatke lica koja su učestvovala u raspravi,
-izreku disciplinske mjere i
-obrazloženje sa poukom o pravnom lijeku.

Član 37
Komisija može da izrekne i mjeru suspenzije članu protiv koga je pokrenut postupak zbog težeg počinjenog disciplinskog prekršaja.
Suspenzija je privremenog karaktera i može se izreći članu Kluba do pravosnažnog okončanja pokrenutog disciplinskog postupka.
Za vrijeme suspenzije, član Kluba ne može učestvovati u programskim aktivnostima i manifestacijama Kluba, niti vršiti bilo koju funkciju u Klubu .
Odluku o suspenzji donosi Komisija i istu dostavlja strankama u postupku i Upravnom odboru.

VI ŽALBENI POSTUPAK
Član 38
Na odluku Komisije, lice kome je izrečena disciplinska mjera ili lice koje je podnijelo disciplinsku prijavu, mogu izjaviti žalbu Upravnom odboru.
Žalba se dostavlja Upravnom odboru preko Komisije u roku od 15 /petnajest / dana od dana uručenja pismenoig opravka odluke – rješenja Komisije.

Član 39
Primljenu žalbu, sa kompletnom dokumentacijom sa rasprave Komisija dostavlja Upravnom odboru.
U žalbenom postupku pred Upravnim odborom učestvuje i predsjenik Komisje kao izvjestilac ili član Komisije u odsustvu predsjednika.

Član 40
U žalbenom postupku Upravni odbor može donijeti sledeću odluku:

a – žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije;
b- žalbu usvojiti u cjelosti ili djelimično ili prvostepenu odluku, odnosno izrečenu mjeru preinačiti, ili
c – žalbu usvojiti i predmet vratiti na ponovno odlučivanje.

Slučajevi pod tačkom “c” mogući su kad Upravni odbor utvrdi određene manjkavosti u postupku i potrebu utvrđivanja novih ili nedovoljno razjašnjenih činjenica.

Član 41
U žalbenom postupku, može se izreći strožija mjera samo u slučaju ,ako se žali podnosilac prijave.
Ako se žali lice kome je izrečena mjera, Upravni odbor mu ne može izreći strožiju mjeru.
Žalba zadržava izvršavanje odluke o mjeri.

VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 42
U slučaju potrebe meritorno tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor.
Dato tumačenje čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 43
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, čime prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i radu Disciplinske komisije od 04.aprila 2003.god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
PK “GORICA”

Željko Jočić