Statut PK Gorica

Na osnovu člana 59 Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), Vanredna skupština Planinarskog kluba “Gorica”- Podgorica na sjednici održanoj dana 07.03.2019.god. donijela je

 

STATUT

PLANINARSKOG KLUBA “GORICA”

Podgorica

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište, odnosno adresa Planinarskog kluba “Gorica” ( u daljnjem tekstu Klub) kao amaterske sportske organizacije u oblasti planinarstva; oznake Kluba (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti Kluba; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika Kluba; prava i obaveze članova Kluba, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa Kluba, trajanje mandata i nadležnosti organa Kluba, uslovi za druge organe Kluba; sastav organa Kluba (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom Kluba; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; u skladu sa članom 59 stav 1 tačka 14  postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta kao i drugih opštih akata ; druga pitanja od značaja za rad Kluba.

Član 2

Planinarski klub “Gorica” je sportski klub u oblasti planinarstva i ima svojstvo pravnog lica.

 

Naziv, sjedište i adresa sportske organizacije

Član 3

Naziv sportske organizacije:Planinarski klub “Gorica” .

Klub može pored punog naziva koristiti i skraćeni naziv  PK “Gorica”.

Sjedište  Kluba:  Podgorica .

Adresa: Bracana Bracanovića 68/c .

 

Oznake Kluba i način njihove upotrebe

Član 4

Klub ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.

Pečat je okruglog oblika prečnika 40mm sa tekstom: Planinarski klub “Gorica” Podgorica, u sredini je amblem Kluba.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 55x25mm, sa sadržajem u prvom redu: Planinarski klub „Gorica“, u drugom redu: broj i crta, i u trećem redu: Podgorica, crta za datum i godinu.

Amblem Kluba je planinarska markacija na kojoj je aplikacija zimzelenog drveta ili planinskog vrha i početno slovo G od naziva kluba, u čijem je centru planinsko jezero. Na obodu amblema u crvenom pojasu planinarske markacije  je ispisan tekst: Planinarski klub “Gorica” Podgorica.

Zastava je veličine  82x41cm, ima svijetlo plavu pozadinu, u čijem se centru nalazi amblem Kluba.

Oznake se koriste isključivo za službene potrebe Kluba na dokumentima, web sajtu, značkama i naljepnicama, promo i izdavačkim materijalima, a zastava na svečanostima i akcijama Kluba.

 

Ciljevi, zadaci i aktivnosti

Član 5

Ciljevi i zadaci Kluba su: upis članova i vođenje evidencije o članovima, obavljanje sportske i djelatnosti u oblasti planinarstva koja obuhvata obučavanje, treninge, takmičenja, kao i promovisanje zdravih stilova života kod omladine i odraslih  u cilju unapređivanja i razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti, sportskih znanja i vještina u planinarstvu.

Sportskom djelatnošću Kluba obezbjeđuju se uslovi za obavljanje pojedinačnih i grupnih sportskih aktivnosti članova, a naročito kroz:

   1) planiranje i vođenje sportskih u oblasti planinarstva;

   2) obučavanje za bavljenje planinarskim aktivnostima podmlatka i stručnih službi Kluba;

   3) učestvovanje u sportskim priredbama i takmičenjima na nivou Planinarskog saveza Crne  

      Gore (PSCG) i srodnim  međunarodnim asocijacijama iz oblasti planinarstva;

   4) organizovanje i vođenje sportskih  priredbi u Crnoj Gori samostalno ili

       uz pomoć PSCG i drugih srodnih asocijacija;

   5) stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti planinarstva,

       vodičke službe, alpinizma, gorske službe spašavanja, prve pomoći ;

   6) registrovanje planinara-takmičara za takmičenja po programima PSCG iz  planinarske

       orijentacije  i planinskog trčanja;

   7) izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sportskih objekata – planinskih staza i infrastrukture na

       stazama. 

   9) izdavačke djelatnosti u oblasti planinarstva.

 

Prava i obaveze osnivača, odnosno vlasnika Kluba

Član 6

Osnivači PK “Gorica” su pet fizičkih lica koji su ujedno i suvlasnici Kluba sa vlasničkim udjelom od po 20%.

Prava i obaveze osnivača Kluba su:

– da formiraju i sprovode poslovnu politiku Kluba;

– da biraju i budu birani u organe Kluba;

– da pokreću inicijative za razmatranje svih pitanja od značaja za Klub i da predlažu rješavanje istih;

– da štite intrese Kluba shodno Statutu i odlukama organa upravljanja;

– da Klubu obezbjeđuju potrebne materijalne i druge uslove za rad prema potrebi;

– da obavještavaju članove Kluba o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim  posljedicama po zdravlje;

– osnivači Kluba odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem i radom Kluba, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Prenos prava svojine vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.

Osnivači nemaju pravo prodaje svog udjela svojine trećim licima (fizičkim i pravnim).

Promjena vlasničke strukture vrši se uz saglasnost starog suvlasnika u Registru, u roku od osam dana kada je promjena nastala ugovorom .

Ovlašteno lice (predsjednik  Kluba) podnosi zahtjev za promjenu u Registru zajedno sa aktom o sticanju ili promjeni prava svojine osnivača usvojenog na Skupštini Kuba.

 

Prava i obaveze članova Kluba

Član 7

Članovi Kluba mogu biti osnivači i druga fizička lica (planinari svih kategorija) koja prihvataju odredbe ovog Statuta, kao i druge obaveze utvrđene aktima Kluba, pravilima i kodeksom ponašanja, zdravstvenom stanju i psiho-fizičkim sposobnostima.

Član Kluba postaje se na dobrovoljnoj osnovi ispunjenjem pristupnice, uplatom članarine i dobijanjem članske knjižice. Prijem u članstvo vrši  Upravni odbor Kluba.

Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obaveze:

 • da aktivno učestvuju u radu i aktivnostima Kluba;
 • da poštuju Statut i odluke organa upravljanja;
 • da poštuju pravila ponašanja i odluke instruktora i vodiča;
 • da uredno plaćaju članarinu i kotizacije;
 • da štite ugled i interese Kluba;
 • da biraju i budu birani u organe Kluba;
 • da stiču zvanja u oblasti planinarstva;
 • da za svoje rezultate budu nagrađivani;
 • da budu informisani o radu Kluba i njegovih organa.

Klub vodi evidenciju o članovima Kluba kao i podatke o njihovom učešću u organima upravljanja.

Klub vrši registraciju članova , planinara – sportista i ekipe kod PSCG .

Maloljetno lice koje nije navršilo 14 godina života postaje član Kluba uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Članarina Kluba se uplaćuje godišnje u iznosu od 10,00€ za odrasle zaposlene, 5,00 € za studente, nezaposlene i penzionere, 2,50 € za učenike i djecu. O promjeni iznosa članarine odlučuje Skupština.

Članstvo u Klubu prestaje istupanjem na osnovu pismene izjave, napuštanjem, odnosno neplaćanjem članarine i isključenjem iz Kluba po odredbama Zakona o sportu.

Članu Kluba mogu se izreći disciplinske mjere i sankcije u skladu sa zakonom i sportskim pravilima.

Članovima Kluba je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih (doping) sredstava.

Članovi Kluba planinarske aktivnosti realizuju  na sopstvenu odgovornost, a u skladu sa ličnim zdravstvenim i psihofizičkim mogućnostima i pravilima takmičenja.

 

Zdravstvena zaštita

Član 8

Član Kluba planinar-takmičar ili član planinarske ekspedicije je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci.

Zdravstvena sposobnost utvrđuje se u zavodu ili u ustanovi primarne zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita sportista amatera.

Član Kluba planinar-takmičar  ili član planinarske ekspedicije registrovan kod PSCG je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (najmanje jednom u toku 12 mjeseci), ako pravilima PSCG nije određen kraći ili duži rok.      

 

Unutrašnja organizacija Kluba

Član 9

Organi upravljanja Kluba su: predsjednik Kluba, Skupština Kluba i Upravni odbor Kluba.

 

Član 10

Sastav organa

Predsjednik Kluba :  Edita Files Bradarić, Mitra Bakića 144, Podgorica

Predsjednik Skupštine: Branislav Perović, Bulevar Ivana Crnojevića br.54, Podgorica

Ostali članovi – delegati Skupštine:

 1. Budimir Barjaktarević, Trg BozaneVucinic, br-6/17, Podgorica.
 2. Branka Adžić, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
 3. Ljljana Milić, Bulevar Oktobarske Revolucije 76, Podgorica
 4. Vuk Šestović,Farmaci bb, Podgorica
 5. Jelena Mrdak , Ul. Vasa Raičkovića br. 29, Podgorica
 6. Milena Andrijašević, Ul.Bracana Bracanovića 44, Podgorica
 7.  Ivan Šćepanović, Ul.Boška Buhe 4A, Podgorica
 8. Snežana Ivanović, Ul. 4.Jula 101/28 ,Podgorica
 9. Dušan Delić,  Stara Varoš blok br Vll, Podgorica
 10. Tatjana Krgović, Zagorič bb, Podgorica
 11. Milenko Novaković, Princeze Ksenije 13, Podgorica
 12. Mirjana Radović, Ul. Belvederska 75, Podgorica
 13. Ivana Mujović , Bulevar Stanka Radonjića 21 , Podgorica
 14. Olivera Božanović, Radovana Zogovića 26, Podgorica

Članovi Upravnog odbora:

 1. Edita Files Bradarić, Mitra Bakića 14, Podgorica
 2. Pavle Bandović, Ul. 4.juli  21, Podgorica
 3. Rajko Mićković, Bulevar Save Kovačevića 50, Podgorica
 4. Mira Kostić, Bulevar revolucije 16, Podgorica
 5. Saša Petrović, Ul. Radosava Burića 171, Podgorica
 6. Vesna Lakuš, Ul.Jerevanska  28, Podgorica
 7. Aleksandar Marđonović, Ul.Orahovačka 32, Podgorica

Predsjednik

Član 11

 

Predsjednik Kluba je  ovlašćeno lice koje zastupa Klub.

Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Kluba.

Predsjednik Kluba može pojedina ovlašćenja za zastupanje Kluba dati drugom licu članu Upravnog odbora ili sekretaru.

Predsjednik Kluba može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine.

Predsjednik Kluba:

   1) predstavlja i zastupa Klub i odgovara za zakonitost rada Kluba;

   2) saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;

   3) predlaže Upravnom odboru imenovanje sekretara;

   4) potpisuje ugovore sa licima koja obavljaju stručne poslove u Klubu i druge akte;

   5) dostavlja podatke o planinarima-takmičarima, ekipama Kluba  i članovima planinarskih

       ekspedicija radi upisa u Registar koji vodi PSCG;

   6) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

   7) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;

   8) potpisuje izvještaj o poslovanju;

   9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima  Kluba .

Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba kojoj podnosi izvještaj o radu jedanput godišnje.

 

Skupština

Član 12

Skupština Kluba je najviši  organ upravljanja Klubom i broji 15 (petnaest) članova – delegata.

Mandat Skupštine Kluba i delegata traje 5 godina od dana izbora na izbornoj Skupštini ili vanrednoj Skupštini Kluba.

Skupštinu čine delegati  Kluba. Delegate Skupštine biraju svi članovi kluba i osnivači na redovnoj ili vanrednoj  izbornoj Skupštini Kluba na osnovu kriterijuma.

Kriterijumi za izbor delegata Skupštine Kluba je:

 1. bira se jedan delegat na svakih 4 (četiri) člana Kluba registrovana na dan održavanja Skupštine;
 2. delegati Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog odbora;
 3. od delegata Skupštine vrši se izbor predsjednika Skupštine;
 4. osnivači mogu biti izabrani za delegate Skupštine, ako nisu u drugim organima upravljanja;
 5. delegat Skupštine može biti zamijenjen u opravdanim slučajevima na godišnjoj sjednici Skupštine .
 6. razrešenje funkcije delegata u mandatu Skupštine i kooptiranje novog člana u mandatau vrši Skupština .    

 

Skupština Kluba:

 • donosi i usvaja Statut Kluba, odnosno izmjene i dopune statuta uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
 • donosi i usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi i usvaja godišnji plan rada Kluba;

3)   usvaja izvještaj o poslovanju Kluba za prethodnu kalendarsku godinu;  

4)   usvaja godišnje finansijske izvještaje Kluba;

5)   bira i razrješava predsjednika Skupštine Kluba, predsjednika Kluba i članove Upravnog odbora ;   

6)  razrešava delegate Skupštine i vrši kooptiranje delegata po potrebi do redovne   izborne   Skupštine ( na lični zahtjev ili prijedlog 1/3 delegata Skupštine)  ;

7)  donosi odluke o visini članarine, kotizacija, naknada predsjedniku Kluba i članovima organa Kluba (sekretaru i stručnim saradnicima) prema materijalnim mogućnostima Kluba;  

8)   usvaja odluke o učlanjivanju u PSCG  i srodne asocijacije od interesa za Klub  shodno zakonu;

 9)  donosi odluke o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine;

10)  donosi odluke i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Kluba.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.

Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika Skupštine, predsjednika Kluba, odnosno Upravnog odbora ili jedne trećine delegata izabrane Skupštine.

Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine delegata Skupštine Kluba, većinom glasova prisutnih.

Skupšini obavezno prisustvuju i podnose prijedloge i izvještaje članovi  Upravnog odbora (bez prava glasa).

 

Predsjednik Skupštine

Član 13

Predsjednik Skupštine Kluba može biti lice, član-delegat Skupštine koje ima prebivalište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika Skupštine Kluba traje pet godina.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i donosi odluke po pitanjima iz nadležnosti Skupštine u cilju funkcionisanja Kluba shodno Statutu i Zakonu.

Predsjednik Skupštine Kluba dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi sa dnevnim redom svim delegatima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Upravni odbor

Član 14

Upravni odbor Kluba ima  sedam članova.

Najmanje tri člana Upravnog odbora moraju biti planinari ili takmičari u oblasti  planinarstva sa sertifikatom PSCG.

Predsjednik  Kluba je predsjednik Upravnog odbora.

Mandat  članova Upravnog odbora Kluba traje četiri godine od dana izbora .

Upravni odbor Kluba:

   1) sprovodi odluke Skupštine Kluba;

   2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;

   3) sačinjava godišnje finansijske izvještaje;

   4) predlaže Skupštini plan rada;

   5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;

   6) predlaže Skupštini finansijski plan;

   7) predlaže Skupštini visinu naknada predsjedniku Kluba i članu organa Kluba shodno mogućnostima Kluba;

   8) donosi odluke o učlanjivanju Kluba u PSCG i međunarodne srodne asocijacije;

   9) bira (imenuje) i razrješava sekretara Kluba;

 10) donosi poslovnik o svom radu;

 11) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom Kluba;

 

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.

 

Član 15

Sekretar

Adminstrativno – tehničke poslove u Klubu obavlja sekretar.

Sekretar može biti lice – planinar koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i najmanje IV nivo obrazovanja.

Sekretar mora biti član Kluba i saglasan  za polaganje stručnog ispita iz sporta.

Sekretar može biti član Upravnog odbora ili Skupštine.

Sekretar može imati nakanadu za svoj rad prema mogućnostima Kluba.

 

Imovina Kluba

Član 16

Imovinu Kluba čine imovinska prava materijalne ( oprema, alat ) i nematerijalne prirode ( autorska prava), članarina, donacije i drugi prihodi ostvareni radom članova Kluba u skladu sa zakonom.

Imovinom Kluba raspolažu osnivači koji  istu prenose u nadležnost  Upravnog odbora ugovorom.

Niko nema pravo otuđivanja imovine bez saglasnosti Skupštine Kluba.

 

Ostvarivanje i sticanje prihoda

Član 17

Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.

Klub može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti  planinarstva od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, fondova, usluga vođenja i održavanja planinskih staza , sponzorstva i drugih marketinških  i izdavačkih aktivnosti, kao i sredstava koja država i/ili opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina Kluba.

Imovinom Kluba raspolaže Upravni odbor u skladu sa zakonom i ugovorom sa osnivačima kojim se utvrđuju svojinsko pravni odnosi u skladu sa Statutom i nadležnostima.

 

Arbitraža

Član 18

Za rješavanje sporova u radu i djelatnostima Kluba nadležan je PSCG koji obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82.stav 2 i 3 Zakona o sportu.

Disciplinske prekršaje člana kluba – takmičara rješavat će disciplinska komisija koju obrazuje Upravni odbor po potrebi, a potvrđuje Skupština na prvoj narednoj sjednici.

 

Javnost rada

Član 19

Rad Kluba i njegovih organa je javan.

Javnosti su dostupne informacije o radu Kluba: sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine, kao i o drugim aktivnostima putem konferencija za štampu, biltena, sopštenja i putem zvaničnog web sajta Kluba.

Informacije o radu Kluba  daju predsjednik Kluba i predsjednik Skupštine iz djelokruga svog rada i ovlaštenja.

 

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja

Član 20

Klub je dužan  da izrađuje izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Kluba je dužan  da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu Skupštine Kluba, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Kluba.

 

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava

Član 21

Sportista-takmičar u oblasti planinarstva  ne smije uzimati nedozvoljena sredstva i koristiti postupke koji su suprotni planinarskoj etici.

Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.

Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping COK-a.

Sportista-takmičar je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).

Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost  u Klubu.

 

Prestanak rada Kluba

Član 23

Klub prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.

Klub se briše  iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika Kluba , odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Kluba.

Nadležni organ briše PK “Gorica” iz Registra po službenoj dužnosti, ako:

   1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri mjeseca;

   2) prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je osnovali;

   3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana duže od šest mjeseci;

   4) ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;

   5) ako je Klubu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje, odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;

   6) se utvrdi da je istekao mandat Skupštini Kluba, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova Skupština Kluba;

   7) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o sportu.

 

Zahtjev za brisanje Kluba iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje Kluba podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Kluba .

Odluku o prestanku rada Kluba iz stava 5 ovog člana donosi Skupština u skladu sa aktom o osnivanju i Statutom Kluba.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Klub za obaveze odgovara shodno članu 111 st. 4, 5 i 6 Zakona o sportu.

Rješenje o brisanju Kluba iz Registra donosi nadležno Ministarstvo.

 

Završne odredbe

Član 24

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut PK “Gorica” od 16.07.2012.god.

Ovaj Statut PK “Gorica” stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu Kluba u Registar sportskih organizacija.

 

Na osnovu datih primjedbi aktom Ministarstva sporta i mladih, Br. UPI 01-006 – 1622 / 2018-2 od 15.02.2019. Statut je korigovan na vanrednoj Skupštini Kluba održanoj 06.03.2019.g. kao konačan.

 

Predsjednik Skupštine PK “Gorica”

Branislav Brano Perović s.r.

Podgorica, 07.03. 2019.g